Civil Jogok

Gazdálkodás

Kérdés: 
Hogyan kell nyilvántartani a bevételeket és a kiadásokat?
Válasz: 

A bevételeket elkülönítetten kell nyilvántartani a kiadásoktól. A bevételeket a civil tv. szerinti rendezettségben elkülönítve (a különböző bevételeket egymástól elkülönítve), a kiadásokat szintén egymástól elkülönítve kell nyilvántartani úgy, hogy azok megfeleljenek a számviteli szabályok előírásainak is (függetlenül a könyvvezetés módjától). (Bővebben lásd a „Melyek a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek?” kérdésre adott választ és a „Mire fordíthatjuk a bevételeket?”című kérdésre adott választ.) 

A bevételek és kiadások típusai, fajtái a korábbiakhoz képest némileg módosultak a civil tv. felsorolásában, az alábbiak szerint.

A civil szervezetek bevételei:

 • egyesület esetében tagdíj, alapítvány esetében alapítói befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon;
 • gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
 • költségvetési támogatás:
  • pályázat, valamint egyedi döntés alapján kapott költségvetési támogatás;
  • az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
  • az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
  • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege (1%);
  • az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
  • más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
  • befektetési tevékenységből származó bevétel;
   • egyéb bevétel.

A civil szervezetek kiadásai:

 • alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
 • gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;
 • a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
 • egyéb költség.