Civil Rights

II. fejezet. A kérelmek tartalmi elemei

Fontos új szabályokat vezet be a nyilvántartási tv. a névhasználattal kapcsolatban. Abban az esetben, ha a „szervezet neve jogi személy, más szervezet vagy természetes személy nevét tartalmazza”, a szervezet a kérelméhez mellékelni köteles a jogosultak vagy a jogosultak jogutódjainak a névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatát. Ez a szabály azért okozhat problémákat, mert eltérő bíróságok eltérően értelmezik majd azt. A természetes személyek neveinek megjelenése a civil szervezetek neveiben ugyanis azzal járhat, hogy a bíróság indokolatlanul kéri fel hiánypótlásra a szervezetet, pl. amikor a személynevek megegyeznek más tulajdonnevekkel (Buda, Gyula, Pesti stb.).

„Ha a szervezet neve vagy nevének valamely része olyan elemet tartalmaz, amelynek névként való szerepeltetése külön jogszabályban meghatározottak szerint engedélyhez kötött, a kérelemhez csatolni kell az engedély megadását igazoló okiratot.”

Ez azokban az esetekben jelentős szabály, amikor a szervezet nevében szerepeltetni kíván egy földrajzi vagy más olyan tulajdonnevet, ami jogszabályi „védelmet” élvez (a legtöbb települési önkormányzat esetében hatályos ilyen rendelet).

Azokban az esetekben, amikor a személynév földrajzi névvel azonos (Gyula, Demjén stb.), a beadványban vagy a jogszabály alapú engedélyt [21. § (6) bekezdése], vagy a személy hozzájárulását csatolni kell.

Legnehezebb talán annak a szabálynak a gyakorlati megítélése lesz, amelyik úgy szól, hogy abban az esetben „ha a szervezet neve olyan elnevezést tartalmaz, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik”, a szervezet köteles a kérelemhez csatolni a jogosult hozzájárulását is. A bíróság nehezen tudja megítélni azt, hogy kinek fűződhet jogi érdeke a névhasználathoz.

A bíróság a benyújtott iratok első érdemi vizsgálatakor foglalkozik az elnevezés kérdésével, erről lásd a következő fejezet elnevezéssel foglalkozó bekezdéseit.

Más fontos érdemi újításokat is bevezet a nyilvántartási tv.: a 20. § (5) bekezdés c) pontja szerint a kérelemnek tartalmaznia kell azt is, hogy a szervezet kiegészítő jelleggel milyen gazdasági tevékenységet óhajt folytatni, annak TEÁOR nomenklatúra szerinti megjelölésével. Ez azért jelentős újítás, mert a vállalkozások esetében a NAV-nak kell bejelenteni a tevékenységi körök megváltozását, illetve a főtevékenységen kívüli további tevékenységi köröket, ezeket nem szükséges a cégbíróságnak is bejelenteni. Ehhez képest a civil szervezetek nyilvántartásba vételénél erre szükség van (és így valamennyi változást köteles a szervezet bejelenteni), ugyanakkor a civil szervezetek gazdasági tevékenységének jobb ellenőrizhetőségével kapcsolatban kifejezetten átláthatóbbá teszi a működést.