Civil Jogok

Működési alapkérdések

Kérdés: 
Mikortól működhet a szervezetünk?
Válasz: 

Fontos kérdés a működés megkezdése. A civil szervezetek közül az alapítvány és az egyesület (illetve az egyesület különböző fajtái) működésüket a nyilvántartásba vételi határozat jogerőssé válásától kezdhetik meg feltétel nélkül.. A civil társaság a társasági szerződés megkötésétől (illetve hatálybalépésétől, ha a tagok úgy döntenek, hogy a két időpontot szétválasztják) már működhet. Az alapítványról a Ptk., az egyesületről a Ptk. és a civil tv. szervezetek (is úgy rendelkezik, hogy azok) a nyilvántartásba vétellel jönnek létre (civil társaság esetén nincs ilyen kötelezettség).

A nyilvántartásba pedig jogerős döntés alapján kerülnek a szervezetek, tehát a jogerősítő végzést a nyilvántartásba vételi határozatról meg kell várni, de a nyilvántartásba a határozat kibocsátásától bekerülnek, és működésüket is – feltételesen – megkezdhetik.. A feltétel az, hogy a határozat jogerőre emelkedjen, ami – ha nincs fellebbezés – a határozat meghozatalától számított 15 napot követően lép érvénybehatályba.

Kérdés: 
Működhetünk-e a megalakulás és a nyilvántartásba vétel között?
Válasz: 

Erre a kérdésre egyértelműen nem a válasz. Mivel a törvények úgy rendelkeznek, hogy a nyilvántartásba vétellel jön létre a szervezet, így a nyilvántartásba vétel előtti működés során valamennyi szervezet által tett jognyilatkozat érvénytelen, sőt semmis, mivel azok jogszabályba ütközőek.

Kérdés: 
Mit csinálhatunk és mit nem?
Válasz: 

Minden olyan tevékenységet megtehet valamennyi civil szervezet, ami nem ütközik jogszabályba, ami nem ellentétes az Alaptörvénnyel és ami nem valósít meg bűncselekményt vagy bűncselekményre való felhívást. A működés törvényességét az ügyészség ellenőrzi (erről bővebben lásd az Ellenőrzés fejezetet).

Kérdés: 
Mi kell a törvényes működéshez?
Válasz: 

A törvényes működéshez két dologra van szükség:

 1. a hatályos törvények és más jogszabályok betartására (ez a működés, a tevékenységek végzése és a saját szabályok kialakításánál is fontos);
 2. a szervezet valamennyi saját szabályának meg kell felelnie a jogszabályoknak
Kérdés: 
Hogyan történik a döntéshozatal?
Válasz: 

Egyesületek esetében a döntéshozó szerv a minden rendes, szavazati joggal rendelkező tag összességét jelentő közgyűlés. Nagy taglétszámú szervezetek esetben mód van arra, hogy a tagok a döntéshozatalban küldöttek útján vegyenek részt – ez esetben az alapszabályban a küldöttállítás szabályairól rendelkezni kell. A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni, az összehívás szabályait is az alapszabályba kell foglalni. A közgyűlés dönt (legalább egyszerű többséggel) az egyesület legfontosabb ügyeiről, beleértve az alapszabály módosítását (ehhez a jelenlévő tagok ¾-nek szavazata szükséges), a vezető tisztségviselő megválasztását, az éves beszámoló és költségvetés elfogadását, az egyesület megszűnését stb.

Két közgyűlés között az egyesület egyfős ügyvezetője vagy választott (többtagú) elnöksége látja el a napi működéssel kapcsolatos feladatokat, megbízásuk legfeljebb 5 évre szólhat. Az elnökség tagjainak legfeljebb egyharmada lehet „külsős” azaz nem egyesületi tag. Tagjai készítik elő és hajtják végre a közgyűlés határozatait, vezetik a tagnyilvántartást és egyéb iratokat stb. Az ügyvezetés az alapszabály és saját belső szabályzata szerint működik, de fontos, hogy a közgyűlés, az elnökség és az esetleges egyéb szervek hatásköre között nem lehet átfedés, azokat pontosan el kell különíteni egymástól.

Az alapítvány ügyvezetője az egyszemélyes kurátor vagy a többtagú kuratórium – a tagok közül legalább kettőnek belföldi lakhellyel kell rendelkeznie. A kuratóriumot az alapító jelöli ki – ahogy az alapító okiratot is csak ő módosíthatja –, de vissza csak az alapítványi cél közvetlen veszélyeztetése esetén hívhatja. A kuratórium tagja nem lehet az alapítvány kedvezményezettje, és a nem lehetnek benne többségben az alapító(k) és hozzátartozóik. A kuratóriumnak is legalább évente egyszer üléseznie kell.

Kérdés: 
Beléphetünk-e tagként valamilyen szervezetbe?
Válasz: 

Beléphet a szervezet tagként másik szervezetbe. A Ptk. és a civil tv. egyaránt jogi személynek ismeri el  egyesületet és az alapítványt is, azonban az utóbbi esetén a Ptk. néhány kikötést tesz. Főszabály szerint a jogi személy minden tekintetben ugyanolyan jogképességet élvez, mint a természetes személy, tehát joga van arra is, hogy szervezetben tagként vegyen részt, tagságából eredően jogok és kötelességek illessék meg. Az alapítványok tevékenységét viszont a törvény korlátozza, így nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem hozhat létre és nem is csatlakozhat alapítványhoz.

Kérdés: 
Hány önkéntest fogadhatunk? Hogyan fogadhatunk önkéntest, mit csinálhat?
Válasz: 

Az önkéntesek száma  nem korlátozott. Sőt a szervezetek olyan önkéntest is fogadhatnak, aki egyidejűleg más fogadó szervezetnél is tevékenykedik önkéntesként (más kérdés, hogy az önkéntes ez esetben csak egy szervezettől jogosult napidíjra).

Önkéntesek szerződéssel fogadhatók. A szerződést a fogadó szervezet (alapítvány, egyesület) és az önkéntes köti szóban vagy írásban. A szerződést írásba kell foglalni az alábbi esetekben:

 • a szerződés időtartamára vonatkozó bizonyos szabályok esetén (határozatlan időre, 10 napnál vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetében két napnál hosszabb időre kötik);
 • a költségtérítésben részesülő önkéntessel;
 • az engedélyköteles építési munkák esetén;
 • a külföldön végzett önkéntes munka esetén;
 • ha az önkéntes kéri;
 • ha az önkéntes harmadik országbeli állampolgár, és nem menekült, menedékes, letelepedett vagy bevándorolt státuszú;
 • ha bármelyik fél felmondási jogát korlátozzák, illetve
 • ha jogszabály kötelezővé teszi.

Egyéb esetben lehet szóbeli is a szerződés (érvényes a szóban megkötött szerződés is).

Az önkéntesekről a fogadó szervezetnek nyilvántartást kell vezetnie, és fogadó szervezetként be kell jelentkeznie a felelős minisztérium (jelenleg ez a Emberi Erőforrások Minisztériuma) által vezetett nyilvántartásba. Az önkéntesek nyilvántartását és foglalkoztatásának jogszerűségét a munkaügyi hatóság ellenőrizheti.

Az önkéntes minden olyan dolgot csinálhat, minden olyan körben tevékenykedhet, amilyen és ahányféle fogadó szervezet létezik. Fogadó szervezetek az alábbiak lehetnek:

 • helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében;
 • nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;
 • költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;
 • magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;
 • magyarországi székhelyű egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző szervezet a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;
 • a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező intézmények, illetve azok fenntartói:
 • szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény,
 • egészségügyi szolgáltató,
 • közoktatásiköznevelési intézmény,
 • felsőoktatási intézmény,
 • muzeális intézmény,
 • nyilvános könyvtár,
 • közlevéltár,
 • nyilvános magánlevéltár,
 • közművelődési intézmény.